Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Educació infantil (3-6 anys) i primària (6-12 anys)

No s’atendrà cap persona sense cita prèvia. Per sol·licitar cita prèvia, truqueu als telèfons 641 105 025 o al 973 446 325, a partir del dia 13 de maig, de 9 a 12 hores; o escriviu un correu electrònic a escolalanoguera@xtec.cat

De manera excepcional es podrà accedir al centre per fer la preinscripció presencial, seguint les següents recomanacions:

 • Al centre haureu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona); aquesta persona no haurà de pertànyer a cap grup d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presenti símptomes; en aquest cas, podreu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Es recomanable que porteu la documentació fotocopiada, escanejada o fotografiada i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si heu d’emplenar la sol·licitud en paper, us recomanem que porteu el vostre bolígraf.
 • Us recordem que és recomanable portar mascareta i guants.

 


PREINSCRIPCIÓ INF i PRI.pdf

 

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques.

Sol·licitud en format electrònic. Al web Estudiar a Catalunya trobareu la sol·licitud i tota la informació pel que fa al procés de preinscripció i matrícula (també teniu el model de sol·licitud a la pàgina de l'escola). Per formalitzar la preinscripció, haureu d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació acreditativa, escanejada o fotografiada, al correu del centre escolalanoguera@xtec.cat contestarem aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què en tingueu constància. Al web del centre trobareu un document relatiu a la documentació que s’ha de lliurar per fer la preinscripció i matrícula.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no pugueu fer la presentació  telemàtica, haureu de sol·licitar cita prèvia per accedir al centre als telèfons 641 105 025 o al 973 446 325, de 9h a 12h, a partir del dia 13 de maig; o bé, al cooreu electrònic escolalanoguera@xtec.cat

En el centre comprovarem la documentació identificativa i acreditativa dels criteris de prioritat  que s’hagi rebut per correu electrònic, escanejada o fotografiada.  Si hi ha cap dubte sobre la seva veracitat, requerirem la presentació de la documentació original i/o demanarem documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió.

Terminis de presentació de les sol·licituds de preinscripció

 • Sol·licituds telemàtiques: del 13 al 22 de maig.
 • Sol·licituds presencials: del 19 al 22 de maig.

El període per presentar el resguard i la documentació finalitza el dia 23 de maig.

Publicació de les llistes de barem i de les llistes d’assignacions i d’espera

Les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades es publicaran en el web del centre (dates pendents de confirmació).

Aquesta publicació complementa la consulta individual de les dades que cada sol·licitant pot fer des de la web de l’Estudiar a Catalunya.  

Reclamacions a la llista de barem provisional

La presentació de reclamacions a les dades publicades en la llista de barem provisional es farà, de manera general, mitjançant el correu electrònic del centre escolalanoguera@xtec.cat

Matrícula al centre

Es substitueix la gestió presencial per una confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través del correu electrònic del centre escolalanoguera@xtec.cat aquest cas, us respondrem al correu de confirmació, com a justificant de la formalització de la matrícula.

Termini:  del 13 al 17 de juliol.

Informació sobre com es farà l’atenció presencial

 • No s’atendrà cap persona sense cita prèvia.
 • Al centre haureu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona); aquesta persona no haurà de pertànyer a cap grup d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presenti símptomes; en aquest cas, podreu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.
 • Es recomanable que porteu la documentació fotocopiada, escanejada o fotografiada i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. Si heu d’emplenar la sol·licitud en paper, us recomanem que porteu el vostre bolígraf.
 • Us recordem que és recomanable portar mascareta i guants.

Consultes d’informació i altres dubtes

A partir del 13 de maig, al correu electrònic escolalanoguera@xtec.cat o als telèfons 641 105 025 o al 973 446 325.

DOCUMENTACIÓ I CRITERIS DE PRIORITAT.pdf


Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d'empat. Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten ordenar totes les sol·licituds. El barem s'aplica en relació amb el centre demanat en primer lloc i es manté per a la resta de peticions. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

 

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents: 

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i còpia del DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han de presentar la documentació que s'indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d'Educació comunica a l'autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 

 a) Criteri específic

Per a l'educació primària i l'ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

 b) Criteris generals

 1. Germans escolaritzats al centre(en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d'interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s'al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal presentar un certificat d'aquest centre.

 

 1. Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treballdel pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts.

Encara que es doni més d'un supòsit, no es pot acumular més d'una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i es justifica amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 i 037).
 1. Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

 1. Discapacitat(igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • Original i còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n'al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d'altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d'una pensió d'incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 
C) Criteri complementari

L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • Original i còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

 

MATRÍCULA. Documentació

 • Original i còpia del Carnet de vacunacions o, en el seu lloc, un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • 1 fotografia recent mida carnet.

 

Recordeu que, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la COVID19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques. La documentació s’haurà d’escanejar o fotografiar i enviar-la al centre, juntament amb el resguard de la preinscripció.