Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Eleccions al consell escolar del centre

Novembre - desembre de 2018

23/10/2018

Properament realitzarem la renovació del Consell Escolar del nostre centre. Com sabeu, aquest és un dels òrgans col·legiats de l'escola, està format per 6 pares i mares (un d'ells designat directament pel l'AMPA), 6 mestres, 1 membre de personal d'administració i serveis, 1 representant de l'ajuntament, el secretari, la cap d'estudis i el director. Aquest òrgan és fonamental per la vida del centre ja que s'hi tracten els aspectes claus per garantir l'èxit escolar dels infants i el bon desenvolupament de l'escola.

Enguany hem de renovar 2 places del sector pares i mares i 3 places del sector mestres. A partir d'ara, s'inicia un procés per elegir aquests nous membres, per començar comproveu que figureu al llistat de pares i mares que es publicarà el 5 de novembre al suro de dins de l'escola. Aquest procès culminarà a finals de desembre amb la constitució del nou consell escolar.

Us encoratgem a, si teniu disponibilitat per assistir a 4-5 reunions anuals, presentar la vostra candidatura com a membre elegible. Si no teniu disponibilitat, us demanem que participeu en les votacions que farem, ja que el grau de participació en les mateixes és un índex de bona salut com a centre escolar:

Dia: 28 de novembre
Hora: De les 14.45 a les 17.45 hores
Lloc: Biblioteca de l'escola 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Claustre de mestres